צופית

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מחודש מאי 2013

הנושאים שנדונו:
תחנת הדלק, גידור נקודות איסוף גזם , גינון וביוב